Proverbi abruzzesi - Citazioni

Da Famous Quotes, aforismi e citazioni in libertà.

Indice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?


A

 • A àsene vjìecchie, 'mmàste nòve
 • A ccàsa vjìecchie le surge n' mmànghe
 • A la fjìere de Senehàjje, chi ha fàtt' à fatte
 • A ògne ttèrre c'è na usanze; a ògne mmijjicule c'è na pànze (Paese che vai, usanza che trovi)
 • A ògne ttètte ce sta lu pènge ròtte
 • A ttèmbe de sjìerpe, le luscèrte fa paure
 • A un' a une se fa le fus a Ppretòre
 • Acqu' e mmòrte sta 'rret a la pòrte
 • Acqu' e ffoche nen dròve lòche (Facilmente si espandono)
 • Addò c'è gguste, nen g'è pperdènze
 • Addò n'n g'è àrbere, nen g'è l'ambrì (La protezione dei piccoli nulla vale)
 • Addò se fa le lène c-i-arrèste sèmbre le schiàppe
 • Addò se stucche la tòrt arrèste lu fàsce
 • Aldàre sèrvere, aldàre vìvere
 • Allùong' e ttòrn a ccàse (e arevà a la càse) perché Chi làsse la vìja vjìecchie pè la nòve, sa quèlle che llasse, ma nen za quelle che ttròv
 • Appòc appòche se fèce Rome
 • Arbere che sta 'ndèrr, accètt' accètte
 • A lavà la cocce all'asin 'c sà 'rmette tempe e sapone (A lavare la testa all'asino ci si rimettono temp e sapone)

B

 • Bbesògna faijà pe' no' mmorì màje; e bbesògna penza ca se mòre cràje (Lavora come se avessi a campare ognora; adore come avessi a morire allora)

C

 • C' è nu càmbe sumenàte, e nu metetòre che ssèmbre mète
 • C'è ùomene, uomenìll e umenùne: fèmmene femmenéll e ffemmenùne (C'è differenza da uomo ad uomo, da donna a donna)
 • Cajòl' apert' aucèlle mòrte
 • Càne ch' abbàje né mmòcceche
 • Canécchia scanecchiàte nen z' arganécchie cchiù
 • Capille rusce, 'nnénde te mùore che nne' le chenusce
 • Carr' e schiuppètt', a cchi nen dè' judìzije je le mètte
 • Càsa fure, e ccas' arrènne, bbàste che n'n ge sta màne che se stènne
 • Casa chiuse ne' mmène huèrre
 • Casa strètta, fèmmen' adattòsa
 • Case nghe ddu' pòrte, lu dijàvele se le pòrte
 • Cattiv' òme e ccattive tèmbe, pòche dure
 • Ce vède cchiù cquattr' ùocchie che ddu'
 • Che bbàle nu vaccìle d'òre se ddèndre c-ì-à da sputà sanghe?
 • Chi è stàte muccecàte da la sèrpe à paùre de la luscèrte
 • Chi a ttèmbe se pruvèd a òra màgne
 • Chi amecìzija vo' tené', spurtèlla va e spurtèlla vè'
 • Chi camìne lècch', e cchi se sta se sècche
 • Chi dùbbete nem berìsce
 • Chi cac' sott' a la nev' prim' o poi si scopre
 • Chi fa, pè èesse fa (Chi fa, fa a sè)
 • Chi fàlz aggìsce, falze mòre
 • Chi ha fàtte lu munne l'à sapùte fà
 • Chi ha lu cattive vecine, ha lu cattive matine
 • Chi ha pìte, ha huàje
 • Chi làsse pàn e ccàpp a ògne gguàje 'ngàppe
 • Chi macìne se 'nfarine
 • Chi meju non tè, colla moje s'addorme (chi non ha di meglio, deve accontentarsi della propria moglie)
 • Chi nàsce bbèlle, n'n è 'n dutte puverèlle
 • Chi va 'nnjìende me làss', e cchi va 'rrète me pàsse
 • Capp' e spèse nen fa pèse
 • Chi mandrìcch-i-attàcche, mandrìcch-i-asciòjje
 • Chi n'apprezz nu sold ni vale nu sold
 • Chi nem bò vàtte sàcche, vatte sacchètte
 • Chi n'n à àutr'a cche ppenzà, se mètte la hàtt a ppettenà
 • Chi pe' mmàdre ne' vva, Ddì' nen za prehà'
 • Chi pècure se fa, lo lòpe se la màgne
 • Chi pò la sàlm e cchi la mèzza sàlme
 • Chi prime 'ndènde, prime sparènde
 • Chi sdèbbete fa capetàle
 • Chi sèrv a la còrte, mòr a la pajjàre
 • Chi se vùsceche, n'n z annéhe
 • Chi tànde ne fa, une n'aspètte (Chi la fa l'aspetti)
 • Chi tròppe la tire, la stucche
 • Chi tè la còde de pàjje se l'abbrùsce
 • Chi te lu pan e chi te li dient (non si può avere tutto dalla vita...)
 • Chi va 'ccavàlle, s' ammìte trè vvòte; e cchi va 'ppède, 'na vòte
 • Chi vo' Criste se le prèhe
 • Chiù t'abbassi e chiù culu te se vede
 • Chiùnghe te bbattèzz', è ssan Ggiuuànne
 • Còsa vedut', è pperdùte
 • Cundènde Ròcche, cundènde tutte la Ròcche
 • Cunzìjje de hulpe, destruzzijòne de hallìne
 • Chi nasc' tonn nè more quadre

D

 • Da cattive debbetòre, pìjje la pàjje
 • Da chi nen dè' mòjje nné ffìjje, nen gercà' né pparère né ccunzìjje
 • Da la matìne se cunòsce lu bbòn ggìòrne (il buongiorno si vede dal mattino)
 • Ddì c-i-à fàtt e Dd' ce pènze
 • Domeneddì' n'n ge sta pe' vvàtte le nuce
 • Domeneddì' vàtte nge la màzze de vammàce
 • Dòppe lu fàtt', ugnun' è ddòtte

E

 • E' ccòme la hàtte de Tumascìne: la sèr è mmòrt e la matin' è bbive
 • E' pprime lu dènde che lu parènde

F

 • Fa bbèn, e scùordetene; fa mal' e ppjìenzece
 • Fa cciò che predd' dic', no cciò che predd' fa
 • Fa cchiù mmeràcule 'na vòtte di vine, che 'na cchjìese de sànde
 • Fìjj' arruffàte, è mmèzz allevàte
 • Fìjj' piccul' uajie piccul', fijj' grusc' uajie grusc'

G

 • Gatt furios fa li fij cicat

H

 • Huàje nghe la pàl', e mmòrte nem bènge

J

 • Jìener' e nnepute, quànda cchiù ffjìe tutt' è pperdute

L

 • La cerque che pò fa? la jiann'!
 • L' avàr' e lu fallìte s'accòrde prèste
 • L' àcque va a lu màre
 • L' àrte de tàt è mmèzze 'mbarate
 • L' àrte s'ammàle, ma ne' mmòre
 • L' òme sta sòtt a lu cappèlle
 • L' òme è òme pe' la fàcce
 • La càrna dòl a cchi se tàjje
 • La dònne che nnàsce bbèlle de nature, quànde cchiù sciòlda va cchiù bbèlla pàre
 • La dènne n'n à da purtà', ma ha da valè' nu cènde ducate
 • La fèmmen' è ccòme la hàtte: tè' sètte spirde
 • La fèmmena prène, sòtt' a lu manòppre se jèle
 • La fìjj' è lu còre de la màmm, e lu crepacòre de lu pàtre
 • La ggènde fa l'argènde
 • La ggiuvendù a ccavàll', e la vecchièzz' a ppède
 • La nòtte va nghe la mòrte
 • La precessiòne arrèndre d' addò' èesce
 • La Pruvedènze chiude 'na finéstre e aàpre nu bbalecòne
 • La reggìn' avì bbesògne de la vecìne
 • La rruvìne ne' vvo' sparàgne
 • La salma scì, ma no lla sopressàlme
 • La sòcere fu dde zìcchere, e nen fu bbòne
 • La sòrt è ccòma une se le fa
 • Le chiacchiere fa le pedùocchie
 • Le chiacchiere se le port lu vend
 • Le chiàcchiere stànn' a nnjìende
 • Le lène stùorte se schiàppe
 • Le càne mòcceche le stracciàte
 • Le nepute, pute
 • Lu bbommercàte mèrche
 • Lu cattìve 'ndròppec' a nu lèppe de pàjje
 • Lu dèbbete màgne la nòtte
 • Lu desperàte n'n à paùre de la desperaziòne
 • Lu fijj d' lu scarpar' va ng' li scarp' rott'
 • Lu fume va a le bbèlle
 • Lu lètt' è rròse; chi nen ge dòrme, c-i-arepòse
 • Lu munn' è bbèlle, pecchè so' bbàrije le cervèlle
 • L'ùuomene nen ze mesur' a ccànne
 • L'ùuomene s'attàcc' a la paròl', e le vùov' a le còrne
 • Lu pòvere fa còma pò, e lu ricche coma vò
 • Lu prim' ànn' accasàt', o mmalàt' u carciaràte
 • Lu sàzije nen grèd a lu dijùne
 • Lu setàcc-i-à da jì', e mmenì'
 • Lu tròppe judìzije fa ji' m' brecepìzije
 • La radc casc ncul a lu cafon
 • La scròfa màcre se sònne la jjànne
 • L'ommn adà puzzà
 • La femmn è com la merd... chiù l vuscc e chiù puzz

M

 • Màr' a cchela càs' addò' la sèrve s' addòne ca èss' è la patròne
 • Màstr' a ùocchie, màstre fenùocchie
 • Màzz' e ppanélle, fa lu fìjje bbèlle; panélle sènza màzze, fa lu fìjje pàzze
 • Marit' e fìjje, còma Ddì' te le dà, te le pìjje
 • 'Mbàre l' àrt, e mmìttel' a ppàrte
 • Mèjje 'n àsene vive che nu duttòre mòrte
 • Mercànd' e ppùorce, dòppe mòrte se pèse
 • Mète lu gràne che n'n angòre spiche; e cquèlle ch' à specàte làss' arrète
 • Mòjj' e fìjje, còma Ddì te le dà, te le pìffe
 • Mònece vrevugnòse, arevà sènza tùozz' a lu cummènde

N

 • N'n de ne 'ndrectà', n'n de ne 'mbiccià'; màle nen fa', paùre n'n avè
 • Nem ba la pèlle de lu càne sènza quèlle de lu lòpe
 • Nen de fedà' de chi nen ghenùsce; nen de fa' ngannà' da pànne russce
 • Nen g'è bbène sènza pène (Chi ha capre ha corna)
 • Nen z' à da cumbrà' la hàtt dèndr' a lu sàcche
 • Nen ze nàsce 'mbarate
 • Nghe ggàll' u sènza hàlle, sèmbre jùorne se fa
 • Nghe nu còlepe n'n ze tàjje l'àrbere
 • Nné 'scì sènza 'mbrèlle
 • Nu pàtre càmbe cènde fìjje, e ccènde fìjje nen gàmbe nu pàtre
 • Nud' è lu pèsce; nude chi le pìjje; nude chi le vènne; vestùte chi le màgne

O

 • Ogn'arte vò l'artèfece
 • Ogne llassàt è pperdùte
 • Ogne llègne fa fume (E non c'è uovo che non guazzi)
 • Ogn' ira pàss', e ògne pièma spième
 • Ogne ppringìpij è ddure
 • Ogne ppicca jòve
 • Ognunu lo sè, e le pecore aju lupe
 • Om' a ccavàlle, seppletùr' apèrte
 • Om' avvesàte è mmèzze salvàte (uomo avvisato mezzo salvato)
 • Ome bbràve vita bbrève
 • Ome desfàtte, huèrr' aspètte
 • Ome de vine, cènd' a cquatrìne

P

 • Pàn' ammuffìte, 'n dèmbe d' appetìte
 • Paternùostre, letàm' e llavatìne, n'n à fàtte mà dànne
 • Peccàte vjìecchie, penetènza nòve
 • Pe' ffà murì' 'na fèmmene, ce vo' sètte Madònn' e mmèzze
 • Pe' l'amòre de lu patròne s'arespètte lu càne (Chi ama me ama il mio cane)
 • Pe' smòve nu mòrte, ce vo' quattre vive (Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire)
 • Pèd' e llèngue va 'n Zardègne
 • Pòver' a cchela pècure, che nen bò la làne
 • Prjìeut' e ppulle n'n ze vède ma' satulle

Q

 • Quànd' è scàrze la cène, lu cascecavàlle pòrte la pène
 • Quànd' se fa' li cose de notte, lu jorne se vede.
 • Quànde cchiù Mmàrche camìne, cchiù marchesciàne te 'ngùndre
 • Quànde la parènde l' à sapute, la vecin' à currute
 • Quànde sòne cambanòne, nen ze sènde cambanélle
 • Quànde t' à' da 'mbrijacà', 'mbrijàchete de vine bbòne
 • Quànde une te vo' arijalà' nu pòrche, curre sùbbete nghe la fune
 • Quatrìn' e ppeccàte, chi le tè' le pò sapè'

R

 • Rròbba truvàte, n'n è rrubbàte
 • Rròbba de stòle, scìussce ca vòle

S

 • Sànde Midije n'n à paure de lu terremòte
 • Sci'ccisa la zappa e chi te l'ha messa n'mano
 • Scine ca scine, ma ca scine 'ntutt!
 • Schirze de màne, schirze de vellàne (gioco di mano, gioco da villano)
 • Sèmbre munn' è stàt, e ssèmbre munn' à da èsse'
 • Se scì ddòlge, te sùchene; se scì amàre, te spùtene
 • Sòpr' a lu mòrte se cànde l' affìcije
 • Sòpr' de lu future nisciune c-i-à scritte
 • Stà bbòn Rocc, stà bbòn tutt la Ròcc
 • Sa da i pegg e meij che va accuscì (non va benissimo ma mi accontento...)

Sol la cucchiaia sa li guai della pignat

T

 • Tànd è cchi tè', tand' è cchi scòrteche (Tanto è tenere che scorticare)
 • Tànd è ttrènde, tand' è ttrendune
 • Tànde puzze nu schif', e ttande n' àjje
 • Tre femmone e tre nuci non pozzono sta nascuci (tre donne e tre noci non possono rimanere nascoste)

U

 • Ugnun' a ll' àrta sè, e lu lòp a le pècure
 • Ugnùne sa addò je prème la scàrpe
 • Ugnùne sì à da mesurà nghe la pròpia mezzacànne (Chi non si misura non dura)
 • Una lène nen fa fòche
 • Uomene de mundàgne e llègne de castàgne, da pòche huadàgne
 • Ucchji bbianc', pel' rusce, nt'accustà s' nnì cunusc'

V

 • V'è' l'àsene da la mundàgn', e ccàcce lu patròne da la stàlle
 • Vìzije de nature fin' a la mòrte dure
 • Vòcca ònda nen dice màle de nesciùne