Verrijzenis Citaten

Jump to: navigation, search
   VERRIJZENIS
   ***********
  Overzicht citaten uit Verrijzenis boek van Frank Herbert/Bill Ransom
  uitgegeven als titel "The Lazarus Effekt" in 1983
  vertaald door Brigit v Loggem, uitgave '84 Bruna ISBN 90 229 5393 9
  geordend door G. J. Snoek, maart '94, daarna gehypertext met Houdini van MaxThink

******************************

  En wat boven dezelve is, mijn zoon! Wees gewaarschuwd; van vele boeken
  te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses.

Prediker 12:12 Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 5
  De Historieën verklaren dat een dubbelster geen leven kan voortbrengen.
  Maar we hebben hier op Pandora leven aangetroffen. Antagonistisch en
  dodelijk, met uitzondering van de kelp, maar toch leven. Het vonnis van
  Schip rust op ons, omdat we de kelp hebben vernietigd en de balans van
  deze wereld hebben verstoord. Wij, de weinige overlevenden, zijn
  blootgesteld aan de eindeloze zee en de verschrikkelijke grillen van de
  beide zonnen. Het feit zelf van ons overleven, op onze broze
  Kloonvlotten, is evenzeer een vloek als een overwinning. Dit is de tijd
  van de waanzin.

Hali Ekel, de Handelingen.

  ======================================================================
  pag 10
  In die dagen waren er reuzen op de aarde.

- Genesis, Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 13
  Onze erfzonde is vastgelegd in onze lichamen en op onze gezichten.

- Simone Rocksack, Pastor/Psychiater

  ======================================================================
  pag 20
  De vreesachtigen zijn vaak het gevaarlijkst als zij macht verwerven. Ze
  raken bezeten wanneer ze het onvoorspelbare opmerken van wat er in al
  het leven rondom hen omgaat. Hoewel ze de sterke en de zwakke punten
  zien, storten ze zich alleen op de zwakke.

- Schipcitaten, de Historieën

  ======================================================================
  pag 36
  De aanraking van het kind leert de geboorte, en onze hannden zijn
  getuige van de les.

- Kerro Panille, de Histori‰n

  ======================================================================
  pag 40
  Allereerst moesten we een leenswijze ontwikkelen die het zonder land
  kon stellen; en bovendien bewaarden we alle technische kennis en
  apparatuur die we konden redden. Lewis liet een team biotechnici voor
  ons achter - enerzijds een vloek, anderzijds ons machtige erfdeel. We
  zijn doodsbang om de paar kinderen die we bezitten, en die voor ons van
  onschatbare waarde zijn, terug te werpen in het Stenen Tijdperk.

- Hali Ekel, de Handelingen

  ======================================================================
  pag 53
  Hoe wreed van Schip om alles wat we nodig hebben hoog boven ons bereik
  te laten rondcirkelen, terwijl deze verschrikkelijke planeet ons een
  voor een doodt! Zes geboorten, de afgelopen nachtperiode, alle zes
  mutant. Twee blijven er leven.

- Hali Ekel, de Handelingen

  ======================================================================
  pag 70
  Gerechtigheid gebeurt nooit bij toeval; en misschien heeft zoiets
  subtiels wel nooit bestaan.

- Ward Keel, Dagboeken

  ======================================================================
  pag 81
  De natuurlijke omgeving van de mens is de ruimte. Tenslotte is een
  planeet een object in de ruimte. Ik geloof dat mensen een ingeboren
  drang bezitten tot beweeglijkheid in de ruimte, hun ware leefomgeving.

- Raja Thomas, de Historieën

  ======================================================================
  pag 85
  Met de kelp stierf ook een planeetomvattend bewustzijn, en daarmee het
  begin van een collectief menselijk geweten. Hebben we daarom de kelp
  gedood?

- Kerro Panille, Verzamelde Werken

  ======================================================================
  pag 92
  Het weten is het geschenk van de soort-God aan het individu. Geweten is
  het geschenk van de Individu-God aan de soort. In het geweten vind je
  de structuur, de vorm van het weten, de schoonheid.

- Kerro Panille, 'Vertalingen van Avata', de Histori‰n

  ======================================================================
  pag 97
  Er waren er, die met schepen de zee bevoeren. Die handel dreven op de
  grote wateren. Zij zagen de werken des Heren, en zijn wonderen in de
  diepte.

- Het Christelijke Dodenboek (Psalm 107:23) (ook in Ezechiel 27:9, 27:25)

  ======================================================================
  pag 118
  Naarmate de kelp en de hooglichters wegkwijnden, verviel VATA in
  catatonie. Ze ligt nu al ruim drie jaar in coma, en aangezien ze genen
  in zich draagt van zowel kelp als mens, hoopt men dat ze een rol kan
  vervullen bij de terugkeer van het bewustzijn van de kelp. Alleen de
  kelp kan deze verschrikkelijke zee‰n temmen.

- Hali Ekel, De Dagboeken

  ======================================================================
  pag 134
  Hoe vrijen de Meermannen?     Altijd eender!

- Eilander grap

  ======================================================================
  pag 144
  Dit mag dan een betere tijd zijn voo het Geloof, het is zeker geen
  gelovige tijd!

- Flannery O'Connor, uit haar brieven, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 145
  Het krachtig verwerpen van het verleden is de manier waarop de lafaard
  onaangename kennis verwijdert!

- De Historieën

  ======================================================================
  pag 156
  Waarom is het zo lastig vrijen met een Muttie?  Je moet eerst de
  juiste opening zien te vinden!

- Meermangrap

  ======================================================================
  pag 171
  Mensen slijten hun hele leven in een doolhof. Als ze ontsnappen, en
  geen ander doolhof kunnen vinden, dan scheppen ze er zelf een. Vanwaar
  deze passie voor de beproeving?

- Vragen uit AVATA, De Histori‰n

  ======================================================================
  pag 173
  Wanneer de eerste hooglichter door de zeespiegel breekt, dan zullen
  alle Pandoranen vrij zijn.

- Motto bij een Meerman-Kelpproject

  ======================================================================
  pag 185
  We kunnen een kwaad maar zelden vernietigen uitsluitend door er de
  oorzaken van te begrijpen.

- C. G. Jung, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 190
  Vertrouw nooit op de liefde van een groot man...

- Eilander spreekwoord

  ======================================================================
  pag 204
  Volharding brengt vooruitgang

- I Ching, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 213
  Op ieder gegeven moment in de geschiedenis is het de funktie van
  samenwerkingsverbanden van toegewijde individuen om die taken op zich
  te nemen, waarvan zij die een helder inzicht hebben, begrijpen dat ze
  noodzakelijk zijn, maar die niemand anders bereid is uit te voeren.

- A. Huxley in: The Doors of Perception, Scheepsarchief (Brave New World)

  ======================================================================
  pag 229
  Onze menselijkheid strekt zich net zo ver uit als onze inspanningen om
  recht te zetten, wat jegens anderen is misdreven. De eerste, cruciale
  stap is het herkennen van de onrechtvaardigheid.

- Raja Thomas, De Dagboeken

  ======================================================================
  pag 234
  Wie verder kijkt dan de vorm, bezit het patroon:
  Wie verder kijkt dan de woorden, bezit het leven.

- Lao Tsje, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 248
  De onplezierigheden van de keuze zijn onze kans op genade.

- W. H Auden, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 259
  Zonder het bewust erkennen en aanvaarden van onze verwantschap met wie
  ons omringen, kan geen synthese van de persoonlijkheid plaatsvinden.

- C. G. Jung, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 268
  Door de eeuwen heen zijn mensen de voornaamste oorzaak geweest van
  menselijk overlijden. Hier op Pandora is het mogelijk om dat patroon te
  veranderen.

- Kerro Panille, de Histori‰n

  ======================================================================
  pag 280
  Als de deuren van perceptie gereinigd zouden worden, dan zou de mens
  alles waarnemen zoals het is, oneindig. Want de mens heeft zichzelf
  opgesloten, en ziet alle zaken nu door de enge kieren van zijn grot.

- William Blake, Scheepsarchief (Brave New World)

  ======================================================================
  pag 292
  Heeft het water van de slaap niet ons wezen opgelost?

- Gaston Bachelard, 'De Poëzie van Dromerij' uit Het Handboek voor de Pastor/Psychiater

  ======================================================================
  pag 293
  Om Pandora's periode van waanzin te overleven, waren we gedwongen om
  waanzinnig te worden!

- Iz Bushka, De Fysica van de Politieke Expressie

  ======================================================================
  pag 306
  Noem me niet haar vader. Ik was niets meer dan een werktuig voor Vata's
  conceptie. 'Vader' en 'dochter' zijn niet van toepassing. Vata werd
  geboren als meer dan de som van onze delen. Ik waarschuw de zonen en
  dochters die na ons komen: Onthoudt dat Vata meer een moeder is voor
  ons dan een zuster voor jullie!

- Kerro Panille, Familieboek

  ======================================================================
  pag 314
  De onderdrukten delen de psychosen en neurosen van de gekooiden. Zoals
  de gekooiden wegrennen, wanneer ze worden vrijgelaten, exploderen de
  onderdrukten wanneer ze met hun toestand worden geconfronteerd.

- Raja Thomas, De Dagboeken

  ======================================================================
  pag 316
  Als je niets van getallen afweet, kan je het toeval niet waarderen.

- Scudi Wang

  ======================================================================
  pag 328
  Als we het voedsel en de religie in handen hebben, dan is de wereld van
  ons...

- Gelaar Gallow

  ======================================================================
  pag 330
  Het leven is geen keuze, het is een gift. De dood is de keuze...

- Ward keel, Dagboek

  ======================================================================
  pag 342
  ... zal het gebeuren dat dezelfde kwaden en onaangenaamheden plaats-
  vinden tijdens iedere periode van de geschiedenis.

- Niccolo Machiavelli, Discorsi, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 347
  Symbolen zijn geen moer waard.

- Duque Kurz

  ======================================================================
  pag 348
  Als de macht wisselt, wisselen de mensen mee.

-George Orwell, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 354
  Doe het goede en geen kwaad zal u deren!

- Rafael, Apocriefe Boeken, Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 363
  Tegen de avond kwam de duif bij hem, en zie, een vers olijfblad was in
  haar snavel.

Genesis 8:11, Christelijk Dodenboek

  ======================================================================
  pag 365
  Fysiek gezien worden wij bepaald door onze dromen - bepaald en beperkt
  door onze dromen - want het zijn de dromen die de uiterste grenzen van
  onze geest afbakenen.

- Gaston Bachelard, 'De Poetica van Dromerij' Het Handboek voor Pastor/Psychiater

  ======================================================================
  pag 377
  Hybernatie verhoudt zich tot hibernatie als dood tot slaap. Dichter bij
  de dood als het staat dan bij het leven, kan hybernatie alleen worden
  opgeheven bij de gratie van Schip.

- De Historiën

  ======================================================================
  pag 387
  'Dwazen! Die het heilig vee van de zonnekoning afslachtten; Zie! de god
  ontnam hun de dag van hun thuiskomst.

- Homerus, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 392
  Als er oorlog komt kunnen we maar het best gewoon in leven blijven, en
  op die manier het aantal geestelijk gezonden vergroten.

- George Orwell, Scheepsarchief

  ======================================================================
  pag 395
  In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goeden moed. Ik heb de
  wereld overwonnen.

- Johannes 16:33, Christelijk Dodenboek

  **********************************************************************

GJS 18 feb 2005 11:26 (UTC) (Andere FH boeken volgen op dezelfde wijze)