Religie Citaten

Jump to: navigation, search

Inhoud

Nieuwe testament

 • "Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben"
  • Jezus Christus in het Bijbel-boek Johannes 6:35.
 • "Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen."
  • Jezus Christus in het Bijbel-boek Lucas 11:9-13.
 • "Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn Naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met Kracht uit de hemel zijn bekleed.’ "
  • Jezus Christus in het Bijbel-boek Lucas 24:44-49.
 • "Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot Zich zal roepen.’ "
  • Apostel Petrus in het Bijbel-boek Handelingen 2:38-39.

Over Christendom

 • "Those attitudes and practices to which we give the collective name of religion are themselves concerned with religion hardly at all. To be religious is to have one's attention fixed on God and on one's neighbour in relation to God. Therefor, almost by definition, a religious man, or a man when he is being religieus, is not thinking about religion; he hasn't the time. Religion is what we (or he himself at a later moment) call his activity from the outside."
  • Vertaling uit het Engels: "De denkwijzen en praktijken die we bijeenbrengen onder de noemer religie hebben in zichzelf weinig met religie van doen. Religieus zijn is je aandacht hebben gericht op God en op je naaste in relatie tot God. Daarom denkt een religieus man, of iemand wanneer hij religieus is, bijna per definitie niet aan religie; daar heeft hij de tijd niet voor. Religie is hoe wij (of hijzelf op een later tijdstip) zijn doen en laten vanaf de buitenkant benoemen."
  • Bron: Lilies that fester, 1955, C.S. Lewis, (opgenomen in: Essay Collection & Other Short Pieces, Harper Collins, 2000).
 • "We moeten geloven dat het wit dat ik zie zwart is, als de Hiërarchische Kerk dat zo definieert, omdat we geloven dat er tussen Christus onze Heer en de Kerk die Zijn Bruid is, dezelfde Geest aanwezig is, die werkzaam is en ons leidt naar de redding van onze ziel."
  • Ignatius van Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen, oprichter van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).
 • "Heel de Bijbel is wel vóór ons, maar niet heel de Bijbel gaat over ons"
  • Jb. Klein Haneveld (1918-1988), oprichter van stichting Het Morgenrood, stichting Israël en de Bijbel en de Evangelische Bijbelschool.

Pausen

Taoïsme

Zie: Daodejing