Heiland Citaten

Jump to: navigation, search
  Heiland Citaten door G. Snoek samengevat
  *******
  Boek oorspronkelijke titel 'The Jesus Incident', 1979 by Frank Herbert
  & Bill Ransom. Vertaling Jean-A. Schalekamp, 1981 A.W. Bruna & Zoon
  ISBN 90 229 7554 1
  =======================================================================
  p8
  Er is een poort tot de verbeelding, die je moet binnentreden voordat je
  tot bewustwording komt, en de sleutels tot die poort zijn symbolen. Je
  kunt denkbeelden door de poort dragen... maar je moet de denkbeelden in
  de vorm van symbolen meedragen.

Raja Flattery, pastor/psychiater

  =======================================================================
  p13
  De heilige Augustinus stelde de juiste vraag: 'Vloeit vrijheid voort uit
  toeval of uit keuze?' En vergeet niet dat de quantummechanica garandeert
  dat er van toeval sprake is.

Raja Flattery, Het Boek van Schip

  ========================================================================
  p19
  De allesdoordringende, karakterloze achtergrond van het heelal, dat is de
  leegte. Het is geen voorwerp en evenmin gevoel. Het is het gebied van de
  illusies.

Kerro Panille, Boeddha en Avata

  ========================================================================
  p24
  Een opzettelijk slechte zet, op een willekeurig punt in het systeem
  gekozen, kan de theoretische opzet van een spel volledig veranderen.

Citaat van Bickel, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p28
  Menselijke hibernatie staat tot dierlijke winterslaap als dierlijke
  winterslaap staat tot permanente slapeloosheid. Wat de afremming van de
  levensprocessen betreft, benadert hibernatie een absolute stagnatie van
  bloedsomloop en stofwisseling. Ze staat dichter bij de dood dan bij het
  leven.

Woordenboek der Wetenschappen, 101e druk

  =========================================================================
  p33
  Plant je weerspannige hielen stevig in de grond. En waar trekt de grond
  heen?.

Kerro Panille, Verzamelde gedichten

  =========================================================================
  p41
  Waarom zijn jullie mensen altijd zo grif bereid de verschrikkelijke
  lasten van je verleden mee te dragen?

Kerro Panille, vragen uit de Avata

  =========================================================================
  p44
  Goden hebben ook plannen.

Morgan Oakes, de Dagboeken.

  =========================================================================
  p49
  De vreesachtigen bezitten vaak de gevaarlijkste macht. Ze raken bezeten
  wanneer ze opmerken wat er in al het leven rondom hen omgaat. Hoewel ze
  de sterke en de zwakke punten zien, storten ze zich alleen op de zwakke.

Schipcitaten

  =========================================================================
  p53
  Een goede bureaucratie is het beste onderdrukkingsmiddel dat ooit is
  uitgevonden.

Jezus Lewis, Dagboeken van Oakes

  =========================================================================
  p58
  Evenals het bewustzijn laat de po‰zie de onbeduidende cijfers weg.

Raja Flattery, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p63
  Wellicht is de starheid van de dingen, die ons omgeven ze wel opgedrongen
  door onze overtuiging dat ze zijn wat ze zijn en niet anders, en door de
  starheid van de voorstellingen die we ons van ze maken.

Marcel Proust, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p70
  Zoals Ik jullie schepping ben, zijn jullie de Mijne. Jullie zijn Mijn
  satellieten en Ik ben die van jullie. Jullie persona's zijn Mijn verper-
  soonlijkingen. Wij versmelten tot EEN zodra de eeuwigheid ons aanraakt.

Raja Flattery, het Boek van Schip

  =========================================================================
  p78
  Zoals een technicus zijn gereedschappen leert te gebruiken, zo kun je
  leren anderen te gebruiken om te scheppen wat je maar wilt. Dit gaat des
  te krachtiger als je de speciale persoon voor je speciale doel weet te
  scheppen.

Morgan Oakes, de Dagboeken

  =========================================================================
  P84
  Door u raakt Avata bekend met een groot dichter-filosoof, die heeft
  gezegd: 'Zolang ge nog geen vreemde intelligentie hebt ontmoet, zult u
  niet weten wat het is mens te zijn.'
  En Avata wist niet wat het was Avata te zijn.
  Waar, en po‰tisch. Maar po‰zie is datgene wat in vertaling verloren gaat.
  Daarom geven wij u toestemming dit oord Pandora te noemen en ons Avata.
  Maar de eersten onder u noemden ons groente. Hierin zag Avata de
  diepere betekenis van uw geschiedenis en hij werd bang. U neemt groente
  tot u om de door anderen verzamelde energie te gebruiken. Met U vinden
  anderen hun einde. Met Avata blijven de anderen in leven. Avata
  gebruikt mineralen, gebruikt rotsgesteente, gebruikt zee, gebruikt de
  zonnen - en met dat alles houdt Avata het leven in stand. Met de rots
  kalmeert Avata de zee en de woeligheid, overgebleven van de aantrek-
  kingskracht van zonnen en manen.
  De mens kennende, onthoudt Avata alles. Het is het beste zich zaken te
  blijven herinneren, dus onthoudt Avata ze. Wij voeden ons met onze
  historie, die daardoor niet verloren gaat. Wij spreken één taal en
  huldigen dezelfde opvattingen. De stormachtige verwarringen kunnen ons
  niet uiteendrijven, ons niet losrukken van de rots waaraan we ons
  vastklampen, van het firmament dat de zee rondom ons overwelft en ons
  schoon wast met haar getijden. Dit is zo, omdat wij het zo maken.
  WWij vullen de zee en brengen haar tot rust met ons lichaam. De
  waterdieren vinden een toevlucht in Avata's schaduw, voeden zich in
  ons licht. Zij ademen de rijkdommen in die wij afscheiden. Zij maken
  ruzie om wat wij afdanken. Bij hun teisteringen negeren ze ons en wij
  zien ze groeien, zien ze in zee als zonnen oplaaien en verdwijnen naar
  de overzijde van de nacht.
  De zee voedt ons, de zee wast en trekt weg, en aldus keren wij tot de
  zee terug. Rotsgesteente is Avata's kracht en met die kracht groeit het
  nest. Rotsgesteente is Avata's gemeenschap, ballast en bloed. Met dit
  alles brengt Avata rust in de zee en bedwingt hij de driftbuien van de
  getijden. Zonder Avata schreeuwt de zee haar woede uit in stenen en ijs
  en jaagt ze winden tot razernij op. Zonder Avata zou de woede der zee
  woekeren om dit hemellichaam te verstikken in duisternis met een
  schriele witte einder van de dood.
  Dit is zo omdat wij het zo maken - Avata: barometer van het leven.
  Van atoom tot atoom tot molecule; van molecule tot keten, en de keten
  die zich rond en rond de luister van het licht windt; dan van cel tot
  cel, en van cel tot blastula, van trilhaartje tot tentakel, en uit
  absolute rust bloeit de beweging van het leven op.
  Avata haalt het mysterieuze gas uit de zee en wordt geboren in de
  wereld van wolken en bergen, in de wereld waar de sterren beducht
  rondwaren. Op het gaszweeft Avata van de zee de hoogte in om het land
  van de vonk des levens te vinden. Daar geeft Avata zich over aan de
  liefde, vandaar terug aan de zee, en de cyclus is compleet maar niet
  afgelopen. Avata voedt en wordt gevoed. Avata wordt beschut en biedt
  bescherming, eet en wordt gegeten, bemint en wordt bemind. Groei is de
  weg van Avata. In de groei bevindt zich het leven. Aangezien de dood in
  de absolute zin zetelt, streeft Avata naar rust in de groei, een
  evenwichtige ontwikkeling, en Avata leeft.
  Dat is zo, omdat Avata het zo maakt. Als U dit weet van de vreemde
  intelligentie en deze nog vreemd vindt, dan weet u niet wat het is mens
  te zijn.

Kerro Panille, Vertalingen uit de Avata

  =========================================================================
  p86
  Je wordt project Bewustzijn genoemd, maar je eigenlijke taak is je
  onderzoek tot voorbij het vaste patroon van de hele mensheid uit te
  strekken. Onvermijdelijk moet je de vraag stellen: is bewustzijn niet
  meer dan een bijzondere vorm van hallucinatie? Breng je het bewustzijn
  omhoog of de bewustzijnsdrempel omlaag? Het gevaar van deze laatste
  gedragslijn is dat je de militaire parallel naar voren brengt: er rest
  niets anders dan tot aktie over te gaan.
  Oorspronkelijke taakomschrijving voor de pastor/psychiater van het
  ruimteschip.
  =========================================================================
  p91
  Een waarschuwend woord betreffende onze genetische programma's. Wanneer
  wij voor snelheid fokken, dan fokken we ook voor beslissingen van zeer
  specifieke aard. Snelheid elimineert, snoeit bepaalde soorten diep
  doordachte keuzen en overwegingen voor de lange termijn weg. Allesd wordt
  dan ogenblikkelijk beslist.

Jezus Lewis, de Richtlijnen voor E-klonen

  =========================================================================
  p95
  Klonen zijn bezit, en meer niet!

Morgan Hempstead, directeur Maanbasis

  =========================================================================
  p102
  De geest laat het afweten, de wil zet door!

Kerro Panille, Verzamelde Gedichten

  =========================================================================
  p111
  Wacht u, want ik ben onbevreesd en dus machtig. Ik zal loeren met de
  sluwheid van een slang, opdat ik kan toebijten met het gif van een slang.
  U zult berouw hebben van het letsel dat u toebrengt.

Het monster van Frankenstein spreekt, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p116
  Heimwee stelt een interessante illusie voor. Door heimwee verlangen de
  mensen naar dingen die nooit hebben bestaan. De positieve herinnering is
  blijvend. Na verloop van verscheidene generaties heeft de positieve
  herinnering de neiging steeds meer van wat werkelijk heeft bestaan uit te
  dunnen, totdat er een destillaat van niet aflatende hunkeringen
  overblijft.

Schipcitaten

  =========================================================================
  p123
  Religie begint daar waar mensen trachten een God te beinvloeden. De
  bijbelse zondebok en de christelijke Verlosser zijn uit dezelfde oude
  vorm gegoten: de mens die ondergeschikt is aan een onvoorspelbaar
  universum (of een onvoorspelbare koning) en tracht zichzelf te bevrijden
  van de schuld die de toorn van de almachtige over hem afroept.

Raja Flattery, het Boek van Schip

  =========================================================================
  p128
  Oordeelvelling bereidt u er op voor u in de stroom van het toeval te
  begeven en gebruik te maken van je wil. Je gebruikt je oordeel om de wil
  te regelen. Denken is de verrichting van het moment. Je zit op de
  rechterstoel, punt van samenkomst van stromingen waarin het verleden een
  toekomst voorbereidt. Het is een evenwichtstoer.

Kerro Panille, de Avata-discussie

  =========================================================================
  p135

De geest is een spiegel van het heelal. Zie je de weerkaatsingen? Het heelal is geen spiegel voor de geest. Niets daarginds Niets hier Toont ons wie wij zijn. Kerro Panille, Verzamelde Gedichten

  =========================================================================
  p141
  U spreekt van goden. Welaan, Avata spreekt die taal nu. Avata zegt dat
  het bewustzijn het geschenk van de Mensheid-God aan de individu is. Het
  geweten is het geschenk van de Individu-GOd aan de mensheid. In het
  geweten is de structuur, de vorm van het bewustzijn, de schoonheid te
  vinden.

Kerro Panille, Vertalingen uit de Avata

  =========================================================================
  p146
  U noemt Avata 'Glimworm in de nacht van de zee'. Avata heeft zijn
  twijfel over zulke bewoordingen, want Avata ziet het terrein van uw
  geest. Avata beweegt zich moeizaam over uw terrein voort.  Het
  verschuift en verwringt en verandert wanneer Avata er doortrekt. Maar
  Avata heeft al eerder zulke tochten gemaakt. Avata is een ontdekker op
  zulk terrein. Uw hersenschimmen zijn Avata's gidsen. Onze bewegingen
  zijn van elkaar afhankelijk.
  Wat is het toch, dat u 'het natuurlijke universum' noemt? Is het iets dat
  u aan uw god ontleend hebt? Oooh, u hebt uw onderdelen gescheiden om het
  unieke te scheppen. U hebt die splitsing niet nodig voor uw scheppingen.
  Het glibberige van het terrein van uw geest is uw kracht.

Kerro Panille, Ik zing tot de Avata

  =========================================================================
  p155
  Een oneindig universum biedt een oneindig aantal voorbeelden van
  redeloze handelingen, die vaak grillig en dreigend zijn, goddelijk in
  hun mysterie. Zonder goddelijke krachten kan men met bewust redeneren
  dit universum niet verkennen en volkomen doorgronden; er zullen altijd
  nog mysteries overblijven. De enige rede in dit universum is die welke
  u in uw ongoddelijke overmoed op het universum projecteert. Op dit punt
  vertoont u nog steeds verwantschap met uw primitiefste voorouders.

Raja Thomas, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p160
  Ik speel het lied waarop u moet dansen. U wordt de vrijheid van de
  improvisatie gelaten. Die improvisatie is wat u de vrije wil noemt.

Het Oakes-statuut

  =========================================================================
  p172
  Er is vrees in de oneindigheid, in de ongelimiteerde chaos van het
  ongestructureerde. Maar deze onbegrensde 'plaats' is de onuitputtelijke
  bron van wat u talent noemt, die gave die de vrees afpelt, en zo haar
  structuur en vorm blootlegt, en schoonheid schept. Dat is de reden waarom
  de talentvollen onder u gevreesd worden. En het is verstandig het
  onbekende te vrezen, maar slechts totdat u de pas gevonden onbevreesdheid
  ziet waaraan persoonlijkheid schoonheid verleent.

Kerro Panille, Vertalingen uit de Avata

  =========================================================================
  p180
  Mijn verbeelding was door mijn eerste succes te zeer in vervoering
  geraakt om me toe te staan te twijfeklen aan mijn vermogen leven te
  wekken in een zo complex en wonderbaarlijk dier als de mens.

Mary Shelley Frankenstein, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p183
  Absolute afhankelijkheid is het waarmerk van de godsdienst. Ze gaat uit
  van de smekeling en degene die geschenken uitdeelt. De smekeling maakt
  gebruik van ritueel en gebed in zijn poging de uitdeler van geschenken
  te beinvloeden (beheersen). De verwantschap tussen deze verhouding en
  de tijden van de absolute monarchen kan niet over het hoofd worden
  gezien. Deze afhankelijkheid van het smeken verleent hem die over twee
  essenti‰le zaken - de rituele benodigdheden en de zuiverheid van vrome
  gebedsformules - mbeschikt (dat wil zeggen: de pastor) een macht die te
  vergelijken is met die van de uitdeler van geschenken.

'Het opleiden van de pastor/psychiater' Documenten van Maanbasis (uit Scheepsarchief)

  =========================================================================
  p193
  Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en
  doodde hem. Toen zeide de Here tot Kain: 'Waar is uw broeder Abel?' En
  hij zeide: 'Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?' En Hij
  zeide: 'Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij
  van de aardbodem.'

Christelijk Dodenboek, Genesis 4:8-10, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p196
  Mensen brengen hun levens door in labyrinten. Als ze ontsnappen en geen
  ander labyrint kunnen vinden, cre‰ren ze er een. Wat heeft die hartstocht
  voor onderzoeken toch te betekenen?

Kerro Panille, Vragen uit de Avata

  =========================================================================
  p202
  De kloon van een kloon stat niet noodzakelerwijs dichter bij het
  origineel dan een kloon van het oudere origineel. Dit hangt af van
  cellulaire ingrepen en andere elementen die mogelijk ingevoerd worden.
  Na verloop van tijd komen er altijd andere elementen opdagen.

Jezus Lewis, Handboek voor klonen

  =========================================================================
  p206
  Menskerro: 'Projecteert de luisteraar zijn eigen gevoel van begrip en
  bewustzijn?'
  Avata: 'Aha, je werpt barrieres op.'
  Menskerro: 'Dat is toch wat u de illusie van het begrip noemt, nietwaar?'
  Avata: 'Als je begrijpt, dan kun je niet leren. Door te zeggen dat je
  begrijpt, werp je barrieres op.'
  Menskerro: 'Maar ik kan me herinneren dat ik dingen begrepen heb.'
  Avata: 'De herinnering begrijpt alleen de aanwezigheid of afwezigheid
  van elektrische signalen.'
  Menskerro: Wat is dan de combinatie, het programma voor leren?'
  Avata: 'Nu maak je de weg vrij. Het is het programma dat in de meest
  letterlijke betekenis telt.'
  Menskerro: 'Maar hoe zijn de regels?'
  Avata: 'Liggen er regels ten grondslag aan ieder aspekt van het
  menselijk leven? Is dat je vraag?'
  Menskerro: 'Dat lijkt inderdaad de vraag te zijn.'
  Avata: 'Beantwoord hem dan. Wat zijn de regels om mens te zijn?'
  Menskerro: 'Maar ik vroeg het aan u!'
  Avata: 'Maar jij bent een mens, en ik ben Avata.'
  Menskerro: 'Goed dan, hoe zijn de regels om Avata te zijn?'
  Avata: 'Aaaach, Menskerro, wij omvatten zoveel kennis, maar wij kunnen
  het niet weten.'
  Menskerro: 'U wilt blijkbaar zeggen dat zulke kennis niet tot taal te
  herleiden is.'
  Avata: 'Taal kan niet voorkomen in een referentievacuum.'
  Menskerro: 'Weten we dan niet waar we over spreken?'
  Avata: 'Het gebruik van taal houdt veel meer in dan het herkennen van
  woordenreeksen. De taal en de wereld waarnaar de taal verwijst...'
  Menskerro: 'Het draaiboek van het stuk?'
  Avata: 'Het draaiboek, ja. Het draaiboek van het spel en zijn wereld
  moeten in onderling verband staan. Hoe kun je ieder cellulair element
  van je lichaam door een woord of ander symbool vervangen?
  Menskerro: 'Ik kan met mijn lichaam spreken.'
  Avata: 'Daar heb je geen draaiboek voor nodig.'

Kerro Panille, De Avata, 'Het V & A spel'

  =========================================================================
  p207
  Het mysterie van het bewustzijn? Foutieve gegevens - significante
  resultaten!

P. Weygand, Med-tech op ruimteschepen

  =========================================================================
  p217
  Zoals de rots de zee het zwijgen oplegt, zo brengt de E‚n in ‚‚n het
  heelal tot zwijgen.

Kerro Panille, Vertalingen uit Avata

  =========================================================================
  p224
  Het heelal heeft geen middelpunt.

Schipcitaten

  =========================================================================
  p236
  Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het
  verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het
  klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt
  ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.

Christelijk Dodenboek, Prediker 9:12, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p241
  Ik zie graag de dingen op hun pootjes terechtkomen.

Kerro Panille, Aantekeningen

  =========================================================================
  p248
  Het gezin voedt zijn jonge vogel en weeft twijgen onder het nest -
  Intelligentie is het stiefzusje van begrip.

Kerro Panille, Verzamelde gedichten

  =========================================================================
  p258
  De Hettitische wet legde meer de nadruk op vergoeding dan op wraak. De
  mensheid heeft een zekere nuttige praktische zin verloren toen ze die
  andere Semitische reactie koos: nooit te vergeven en nooit te vergeten.

Verdwenen mensen, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p264
  Vergeet niet dat ik macht heb; jij denkt dat je er ellendig aan toe
  bent, maar ik kan je zo ongelukkig maken dat het daglicht je weerzin-
  wekkend voorkomt. Jij bent mijn schepper, maar ik ben jouw meester.

Het monster van Frankenstein spreekt, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p266
  De boogwijdte die eenn slinger beschrijft, kan varieren - de slinger-
  tijd niet. Voor alle slingeringen is dezelfde tijd nodig. Neem nu de
  allerlaatste slingering en de uiterst kleine boog die erbij hoort.
  Daarin komen we werkelijk tot leven: in de uitloopperiode van de
  slinger.

Kerro Panille, Aantekeningen

  =========================================================================
  p272
  Avata geeft informatie door middel van de esoterische symbolen van
  Avata's geschiedenis, teruggebracht tot dromen van beelden die alleen
  door de dromer vertaald kunnen worden, niet door Avata.

Kerro Panille, Geschiedenis van Avata

  =========================================================================
  p281
  In uw termen zou het Ego Avata genoemd kunnen worden. Niet hooglichter,
  niet kelp, niet lektrokelp, maar Avata. Dat is het Grote Ego in de taal
  van uw dierlijk verleden. Avata. Wanneer hij deze benaming in u vindt,
  weet Avata dat we hetzelfde lied zingen. Via elkaar kennen Avata en de
  mens het Ego. Geen twee maten voor Avata. Altijd weer dezelfde
  maatstaf. Geen afzonderlijke eigenschappen of vormen. Zo ook met de
  mens.
  Avata. Maar niet Avata.
  Een naam geven is begrenzen, beperken. Een naam geven zonder te weten
  waar je grens ligt, is het weten belemmeren. Op zijn best is het een
  omweg. Op zijn ergst is het een verkeerde interpretatie, een gestolen
  benaming, een dood. Een ding de verkeerde naam te geven en daarna over-
  eenkomstig die naam te handelen - dat is doden, het afsnijden van het
  geestelijke blad, de dood van de stengel. Een ding is IK of het is
  ANDER. De benaming is een kwestie van nabijheid.
  Avata identificeert de mensvuldige magnetificatie, het bijzijns-
  magnetisme; de golflengte van de ruimte: mensthomas, menskerro, mens-
  jessup, mensoakes. Avata besluit ontbreken van zintuiglijk orgaan nood-
  zakelijk om onderscheid te maken tussen kloon en mens. Avata beschouwt
  dit gebrek niet als een zwakheid of verkeerde uitbeelding.
  Avata is een in een hooglichter en kelp, niet afzonderlijk in elk van
  beide, en evenmin dezelfde. cellen verschillen maar delen het Enen.
  Voor de mensen maakte Avata geen onderscheid.
  Beiden zijn Ego. Avata zou u het Ego van Ander, de mens als kloon,
  willen leren.
  Sommige dingen bestaan omdat ge ze een naam geeft. Ge vereeuwigt ze in
  uw taal, ge beklaagt u over het leed dat ze u hebben aangedaan.
  Zeg eenvoudig dat die dingen niet zo zijn. Verander niet de naam maar
  de naamheid. verwijder ze uit uw leven door ze eerst van uw tong te
  spoelen. Niet-weten wat vals is is ook een weten. Zo-leren. leren is
  groeien en groeien is leven. ge kunt u oefenen in het vergeten en zo
  leren.
  'Thuis.'
  Dat is uw benaming voor deze plaats, menskerro. Avata spoelt uw tong
  hier opdat u de naam op de juiste wijze zult intoneren en vervolgens
  vergeten. Avata brengt u dit om te zuiveren van verwachtingen, opdat ge
  de wachtwoorden zult leren waarop Avata antwoord of weigert te antwoor-
  den. Zo leert u Avata. U bent tegelijkertijd laag-bij-de-gronds en
  verheven, en de continuiteit is de continuiteit van uw wil. Aanschouw
  de wingerd die al Avata is en zich door 'Thuis' slingert. Grijp de
  wingerd. Schep het water in uw en drink.
  Gij zijt de waarachtige waarnemer.

Kerro panille, Vertalingen uit de Avata.

  =========================================================================
  p282
  En de Here God zeide: Zie de mens is geworden als Onzer een door de
  kennis van goed en kwaad; nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en
  ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou
  leven. Toen zond de Here God hem weg uit de Hof van Eden om de aardbodem
  te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij
  stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend
  zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te
  bewaken.

Christelijk Dodenboek, Genesis 3:20-24, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p286
  Zelfs de schijnbaar onsterfelijke goden blijven slechts in leven zolang
  sterfelijke mensen hen nodig hebben.

Het Oakes-verbond

  =========================================================================
  p291
  Mens, weet ge wel hoe interessant dat is wat ge beschrijft? Avata heeft
  geen god. Hoe komt het dat gij wel een god hebt? Avata heeft het Ego,
  heeft het heelal. Maar gij hebt een god. Waar hebt gij die god gevonden?

Kerro Panille, Vertalingen uit Avata

  =========================================================================
  p297
  In een vlaag van geestdriftige waanzin schiep ik een denkend wezen en
  ik had de verplichting op me genomen hem voor zover dat in mijn
  vermogen lag, zijn  geluk en welzijn te verzekeren. Dat was mijn
  plicht, maar er was nog iets anders, dat van groter belang was. Mijn
  plichten ten opzichte van de schepsels van mijn eigen soort hadden
  meer recht op mijn aandacht omdat ze een grotere hoeveelheid geluk of
  ellende vertegenwoordigden.

dr Frankenstein spreekt, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p301
  En de Here zeide:'Zie het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit
  is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen
  voor hen onuitvoerbaar zijn. Weaan, laat Ons nderdalen en daar hun taal
  verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.

Christelijk Dodenboek, Genesis 11:6-7, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p305
  GEWETEN: een geintensiveerde vorm van het geweten, of, populair
  uigedrukt: beter weten.

Scheepsarchief

  =========================================================================
  p307
  Inflexie is het adjectief van taal. Het bevat de subtiliteiten van
  verrukking en afgrijzen, de essentie van cultuur en sociale processen.
  Dat is ook het geval met het lichtpatroon dat door de kelp ten toon wordt
  gespreid, en met de zang van de hooglichter.

Kerro Panille, Geschiedenis van de Avata ('Voorwoord')

  =========================================================================
  p316
  Mythen zijn geen fictie, maar geschiedenis gezien door de ogen van een
  dichter en verhaald in de bewoordingen van een dichter.

Schipcitaten

  =========================================================================
  p329
  De profeten van Israel die het idee verkondigden van de kern van tien
  goede mensen, die voor de overleving van een stad noodzakelijk waren,
  grondden dit begrip op het talmoedische idee van de Zesendertig Recht-
  vaardigen, wier bestaan in iedere generatie noodzakelijk is voor de
  overleving van de mensheid.

Het Joodse Doden boek, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p333

Dichter Je ziet beenderen verderop waar er geen zijn. Tegen de tijd dat wij daar komen zijn zij er ook. Hali Ekel, persoonlijke brieven

  =========================================================================
  p342
  Zoals de jezuieten erkenden, is een van de essentiele funkties van de
  logica de redenering te beperken en dus het denkproces te begrenzen.
  Reeds in de tijd van de Vedanta werd deze manier om de ongebreidelde
  creativiteit van de gedachte vast te leggen gedodificeerd in zeven de
  logica leidende categorieen: Hoedanigheid, Substantie, Handeling,
  Algemeenheid, Bijzonderheid, Intieme Relatie en Niet-bestaan (of
  Negatie). Deze categorieen, meende men, definieerden de werkelijke
  begrenzingen van het symbolisch universum. De erkenning dat alle sym-
  bolische processen inherent een open einde hebben en oneindig zijn, is
  pas veel later gekomen.

Raja Thomas, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p347
  De vergeten taal van ons dierlijk verleden wijst op de noodzaak van
  uitdagingen. Niet uitgedaagd te worden, betekent atrofie. En de
  uiterste uitdaging is de entropie te overwinnen, de barrieres te
  doorbreken die het leven omsluiten en isoleren, en daarmee de energie
  voor werk en vervulling beknotten.

Kerro Panille, Ik zing tot de Avata

  =========================================================================
  p352
  Ziet, dit is een kleine troep, en waarlijk zij wekken onze woede; en wij
  zijn een leger op onze hoede.

Mohammedaanse Dodenboek, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p358
  Door het proces van nostalgische filtering nam Aarde voor de schiplui
  de kenmerken van een sprookjesland aan. De verschillende mensenrassen,
  die elk hun verschillende historische herinneringen vertelden, konden
  zulke verhalen zich alleen maar laten afspelen in een paradijselijke
  omgeving. Geen enkele schipmens heeft ooit alle Aardse plaatsen,
  klimaten en samenlevingen meegemaakt. Zo heeft in de loop van de vele
  generaties, de versterking van positieve herinneringen alleen maar het
  geloof overgelaten in hoe het was.

Kerro Panille, Geschiedenis van Avata

  =========================================================================
  p362
  Een afgrijselijk gevoel overviel me - een verschrikkelijke geamuseerd-
  heid, want ik geloofde dat de mensheid, door het filteren van Schips
  manipulaties en het grote verstrijken van de tijd, zelfs HET VERMOGEN
  om een oorlog te beginnen verloren had. Ik dacht dat oorlog juist op
  het moment waarop ze dit vermogen het meest nodig hadden uit hen weg-
  geteeld en weggeconditioneerd was.

De Schotschriften van Thomas, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p366

Dit weet de ware mens: de draden van alle wegen vormen een kabel van grote kracht en grote vastberadenheid. Kerro Panille, Verzamelde gedichten

  =========================================================================
  p373
  Schip : Ik heb je over de klassieke Pandora en haar doos verteld.
  Panille: Ik weet hoe deze planeet aan haar naam is gekomen
  Schip : Waar zou jij je verbergen wanneer de slangen en schimmen uit de

doos kropen?

  Panille: Onder het deksel, natuurlijk!

Kerro Panille, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p378
  Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het
  verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het
  klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt
  ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.

Christelijk Dodenboek, Prediker 9:12, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p386
  Eens liet mijn verbeelding zich bevredigen met dromen van deugd, van
  roem en genot. Eens koesterde ik de valse hoop kennis te maken met
  wezens die, me mijn uiterlijke gedaante vergevend, van me zouden houden
  om de uitstekende eigenschappen die ik in staat was te ontplooien.

Het Monster van Frankenstein spreekt, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p392
  Waarom zoudt Gij een man zichzelf te schande doen zetten met bedelen om
  hulp wanneer het, o Heer, in Uw macht ligt hem op eerzame wijze te
  verlenen wat hij nodig heeft?

A Kahan, Atereth Ha-Zaddikim, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p398
  Wanneer mensen als woordvoerders voor de goden optreden, dan wordt
  sterfelijkheid belangrijker dan zedelijkheid. Het martelaarschap
  corrigeert deze discrepantie, maar slechts voor korte tijd. Het
  jammerlijke van martelaren is dat ze er niet meer zijn om uit te leggen
  wat het allemaal te betekenen had. Ze blijven ook niet achter om de
  verschrikkelijke gevolgen van het martelaarschap te zien.

Jullie zijn woordvoerders voor martelaars, Raja Thomas, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p403
  Deze foetus kan niet voldragen worden. Hij kan geen vrucht van de
  menselijke stam zijn. Geen mens zou ooit zijn eigen foetale
  ontwikkeling kunnen versnellen. Geen mens zou de voor zo'n foetus
  noodzakelijke energie van de buitenwereld kunnen aftappen. Geen mens
  zou kunnen communiceren voordat hij de baarmoeder verlaat. We moeten
  deze foetus aborteren of zowel moeder als kind doden.

Sy Murdoch, gesprek met Lewis, Scheepsarchief

  =========================================================================
  p408
  In dat uur toen de Egyptenaren in de Rode Zee omkwamen, wilden de
  predikers het loflied voor de Allerheiligst Wezen zingen, maar het
  berispte hen en zeide: Mijn handwerk verdrinkt in de zee; zoudt gij ter
  ere daarvan in mijn bijzijn een lied willen zingen?

Het Sanhedrin, Scheepsarchief

  =========================================================================

************ GJS, 5-5-'94