Duin Citaten

Jump to: navigation, search

DUIN van Frank Herbert

  vertaald door M.K. Stuyter SJ Nederlandse uitgave 1974 Meulenhoff
  Boek EEN
  pag 10
  Een begin is het moment waarop je er zeer zorgvuldig voor moet zorgen
  dat alles in evenwicht is.  Dat weet iedere zuster van de Bene
  Gesserit. Als je dus begint het leven van Muad'Dib te bestuderen, moet
  je ervoor zorgen dat je hem in zijn eigen tijd plaatst: geboren in het
  57ste regeringsjaar van de Padishah Keizer Shaddam IV. En let er
  vooral op dat je Muad'Dib in de juiste omgeving plaatst: de planeet
  Arrakis. Laat je niet misleiden door het feit dat hij op Caladan werd
  geboren en daar zijn eerste vijftien levensjaren doorbracht. Arrakis,
  de planeet die bekend staat als Duin, zal eeuwig zijn planeet zijn.
  Handleiding tot het leven van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 21
  Muad'Dib proberen te begrijpen zonder zijn doodsvijanden, de
  Harkonnens, te begrijpen, staat gelijk met proberen de Waarheid te
  zien zonder de Leugen te kennen. Het is proberen het Licht te zien
  zonder de Duisternis te kennen. Het is onmogelijk.
  Handleiding tot bet leven van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 29
  Aldus sprak St. Alia-van-het-Mes:   'De Eerwaarde Moeder moet de kunst
  van het verleiden van een courtisane combineren met de ongenaakbare
  majesteit van een maagdelijke godin en zolang de kracht van haar jeugd
  stand houdt, moet ze de spanning tussen deze beide eigenschappen
  bewaren. Want als jeugd en schoonheid verdwenen zijn, zal ze merken
  dat het tussenliggende gebied, dat eens door de spanning in beslag werd
  genomen, een bron is geworden van vernuft en vindingrijkheid.'
  Aantekeningen over de familie van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 36
  U hebt gelezen dat Muad'Dib op Caladan geen speelkameraadjes had van
  zijn eigen leeftijd. Het gevaar was te groot. Maar Muad'Dib had
  wonderbaarlijke leraar-gezellen. Daar had je Gurney Halleck, de
  minstreel-krijger.  Verderop in dit boek zult u nog een paar van
  Gurneys liederen tegenkomen. Daar had je Thufir Hawat, de oude
  Mentat-Meestermoordenaar, die zelfs de Padishah Keizer vrees
  inboezemde. Dan had ie Duncan Idaho, Zwaardmeester van de Ginaz; Dr.
  Wellington Yueh, een naam zwart van verraad, maar schitterend in
  wetenschap; Vrouwe Jessica, die haar zoon de Manier van de Bene
  Gesserit leerde, en-natuurlijk-Hertog Leto, wiens kwaliteiten als vader
  lange tijd over het hoofd zijn gezien.
  De kinderjaren van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 50
  Hoe vangen we een studie aan over Muad'Dibs vader? Hertog Leto
  Atreides was een buitengewoon warm en een verrassend koud man. Toch
  zijn er vele feiten die ons toegang verschaffen tot deze Hertog: zijn
  duurzame liefde voor zijn Bene Gesserit vrouwe ; de dromen die bij voor
  zijn zoon koesterde ; de toewijding waarmee zifn mannen hem dienden. U
  ziet hem voor u-een man in de greep van het noodlot, een eenzame figuur
  wiens licht schuilgaat achter de roem van zijn zoon. Toch moet men
  hier de vraag stellen: Wat is de zoon anders dan een verlengstuk van
  de vader?
  Aantekeningen over de familie van Muad' Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 56
  Met Vrouwe Jessica en Arrakis kwam het Bene Gesserit stelsel van
  kant-en-klare legenden uitzaaien door middel van de Missionaria
  Protectiva tot voIIedige bloei. De wijsheid van het bezaaien van het
  bewoonde heelal met een voorspellingspatroon ter bescherming van B. G.
  personeel, werd al lange tijd hogelijk gewaardeerd, maar nooit bebben
  we een voorwaarde-ut-extremis gezien met een meer ideaal samengaan van
  persoon en voorbereiding. De voorspellende legenden hadden zich op
  Arrakis geworteld met behoud zelfs van de benamingen (waaronder
  Eerwaarde Moeder, canto en respondu en het grootste deel van de Shari-a
  panoplia profeticus). En men aanvaardt nu algemeen de gedachte dat de
  latente kundigheden vav Vrouwe Jessica enorm werden onderschat.
  Onderzoek naar de Arrakiscbe crisis door Prinses Irulan [particuliere
  oplaag: B. G. archiefnummer AR-81088587]
  ======================================================================
  pag 66
  Yueh! Yueh! Yueh!' luidt het refrein. 'Zelfs een miljoen doden zou
  niet genoeg zijn voor Yueh!'
  De kinderjaren van Muad' Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 75
  De snelheid waarmee Muad'Dib de eisen van Arrakis leerde kennen is
  velen opgevallen. De Bene Gesserit kennen natuurlijk de oorzaak van
  deze snelheid. Voor de anderen kunnen we zeggen dat Muad'Dib zo snel
  leerde doordat hij eerst had geleerd hoe hij moest leren. En de
  allereerste les bracht hem het fundamentele vertrouwen bij dat hij kon
  leren. Het is schokkend te ontdekken hoeveel mensen denken dat ze niet
  kunnen leren, en hoeveel meer er denken dat leren moeilijk is.
  Muad'Dib wist dat elke ervaring zijn eigen les meebrengt.
  De menselijkheid van Muad'Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 78


  Waarop kon Vrouwe Jessica steunen in haar tijd van beproeving?
  Denk eens goed na over dit Bene Gesserit spreekwoord, misschien
  zal je het dan begrijpen: 'Een weg die precies tot aan het eind wordt
  gevolgd leidt nergens heen. Om te controleren of een berg een berg
  is, moet ie hem een klein stukje beklimmen. Vanaf de top van de
  berg kan je de berg niet zien.'
  Aantekeningen over de familie van Muad' Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 86
  Men zegt dat Hertog Leto zich zelf blind hield voor de gevaren van
  Arrakis, dat hij achteloos in de val liep.  Zou het niet
  waarschijnlijker zijn te veronderstellen dat hij al zo lang in de
  nabijheid van grote gevaren had geleefd dat hij een verandering in hun
  grootte verkeerd beoordeelde? Of is het mogelijk dat hij zich zelf
  opzettelijk opofferde zodat zijn zoon een beter leven zou krijgen?
  Alle feiten wifzen erop dat de Hertog niet iemand was die zich
  makkelijk om de tuin liet leiden.
  Aantekeningen over de familie van Muad'Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 92
  Boven de poort van het vliegveld van Arrakeen stond een nogal ruwe
  inscriptie, als aangebracht met slecht gereedschap, die Muad'Dib meer
  dan eens zou herhalen. Toen die eerste avond op Arrakis naar de
  Hertogelijke commandopost was gebracht om de eerste volledige
  stafvergadering van zijn vader bij te wonen, zag hij hem voor het
  eerst. De woorden van de inscriptie waren een smeekbede aan degenen
  die Arrakis verlieten, maar ze maakten een diepe indruk op de jongen
  die net ternauwernood aan de dood was ontsnapt. Ze luidden: 'Gij die
  weet hoe wij hier lijden, vergeet ons niet in uw gebeden.'
  Handleiding tot bet leven van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 108
  Op die eerste dag, toen Muad'Dib met zijn familie door de straten van
  Arrakeen reed, herinnerden sommige mensen langs de weg zich ineens de
  legenden en de voorspelling en zij waagden het om 'Mahdi!' te roepen.
  Maar hun kreten waren eerder een vraag dan een verklaring, want op dat
  moment konden ze alleen nog maar hopen dat hij degene was die hun was
  voorspeld als de Lisan al-Gaib, de Stem uit de Buitenwereld. Hun
  aandacht richtte zich ook op de moeder, omdat ze hadden gehoord dat zij
  een Bene Gesserit was en voor hen was het duidelijk dat ze net als de
  andere Lisan al-Gaib Was.
  Handleiding tot bet leven van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 113
  'Er is waarschijnlijk geen moment van inzicht dat afschuwelijker is dan
  het ogenblik waarop je ontdekt dat je vader een mens is-van vlees en
  bloed.'
  Verzamelde spreuken van Muad'Dib door Prinses Irulan
  ======================================================================
  pag 116
  Mijn vader, de Padishah Keizer, nam me op zekere dag bij de hand en op
  de manier die mijn moeder me had geleerd, voelde ik dat hij in de war
  was. Hij leidde me langs de portrettengalerij naar de beeltenis van
  Hertog Leto Atreides. Ik zag de sterke gelijkenis tussen hen-mijn
  vader en deze man op het portret-beiden met magere, elegante gezichten
  en scherpe trekkeo, overheerst door koude ogen. 'Prinses, mijn
  dochter,' zei mijn vader. 'Ik wilde dat jij ouder was geweest toen het
  voor deze man tijd werd een vrouw te kiezen.' Mijn vader was toen
  eenenzeventig en hij zag er niet ouder uit dan de man op het portret en
  ik was nog maar veertien, maar ik herinner me dat ik op dat moment
  merkte dat mijn vader heimelijk wenste dat de Hertog zijn zoon was, en
  dat hij de politieke noodzaken betreurde die hen tot vijanden maakten.
  In het huis van mijn vader door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 138
  Grootheid is een vergankelijke ervaring. Het is nooit blijvend. Het
  hangt grotendeels af van de mythevormende verbeelding van de mensheid.
  De persoon die grootheid ervaart, moet gevoel hebben voor de mythe
  waarin hij zich bevindt. Hij moet weer uitstralen wat op hem wordt
  geprojecteerd. En hij moet een sterk gevoel hebben voor zelfspot.  Dat
  maakt hem los van het geloof in zijn eigen pretenties. Zelfspot is het
  enige dat hem in staat stelt van binnen beweeglijk te blijven. Zonder
  die eigenschap zal een man zelfs aan een eenmalige grootheid te gronde
  gaan.
  Verzamelde spreuken van Muad'Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 159
  'Er valt niet aan te ontkomen-wij boeten voor het geweld van onze
  voorvaderen.'
  Verzamelde spreuken van Muad'Dib door Prinses lrulan
  =======================================================================
  pag 171
  Worstel je met droombeelden?
  Strijd je met schaduwen?
  Leef je in een droom?
  De tijd is je ontglipt.
  Je leven is gestolen.
  Je stond stil bij kleinigheden,
  Slachtoffer van je eigen dwaasheid.
  Klaaglied voor Jamis op de Begraafplaatsvlakte, uit Liederen van
  Muad' Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 186
  Arrakis leert je de levensopvatting van het mes-je hakt af wat on-
  volledig is en zegt: 'Nu is het volledig, omdat het hier ophoudt.'
  Verzamelde spreuken van Muad'Dib door Prinses Irulan
  =======================================================================
  pag 189
  Er is een legende die zegt dat op het ogenblik dat Hertog Leto
  Atreides stierf, er boven zijn voorvaderlijk paleis op Caladan een
  meteoor door de hemel schoot.
  Prinses Irulan: Inleiding tot de kinderjaren van Muad' Dib
  ======================================================================
  Boek TWEE
  pag 218