Bijbel Citaten

Jump to: navigation, search

De Bijbel is het belangrijkste boek van het Christendom.

Inhoud

Citaten uit de Bijbel

 • Het huis van God is geen marktplaats - Jezus Christus

Prediker

Wikipedia over het boek Prediker

 • 1:9 - Er is niets nieuws onder de zon.
 • 2:13-14 - Wijsheid is nuttiger dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot.
 • 3:18-19 - Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft bevoorrecht: ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot.
 • 4:9 - Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
 • 5:7 - Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn.
 • 5:18-19 - Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, (...) dan piekert hij tenminste niet zo veel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt.
 • 6:9 - Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars.
 • 7:10 - Vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
 • 7:15-18 - Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Houd het ene vast en laat het andere niet los.
 • 7:29 - De mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze gedachtespinsels.
 • 8:17 - Bij alles wat God doet onder de zon, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden.
 • 9:9 - Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.
 • 9:17 - Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.
 • 10:8 - Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen.
 • 11:4 - Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.
 • 11:9 - Geniet van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
 • 12:12-13 - Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.

Citaten over de Bijbel

 • Het bestaan van de Bijbel, als boek voor mensen, is het grootste goed dat de mensheid ooit heeft ervaren. Elke poging om het te kleineren is een misdaad tegen de menselijkheid. – Immanuel Kant
 • Mits goed gelezen, is de Bijbel het krachtigste argument voor atheïsme ooit. – Isaac Asimov

Spreuken: (om hoop uit te putten) In deze wereld zult gij verdrukking hebben,maar hebt goede moed Ik heb de wereld overwonen. en Ik heb voor U gebeden dat u geloof niet ophoude.

Copyright

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De tekst op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 50 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een bijbelboek en/of dan 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd. Meer informatie...